تبلیغات
گچساران شهر من - آموخته ام...
گچساران شهر من
GACH30TY.CO.CC
   
آموخته ام پیش از آنكه مرا بفهمند دیگران را درك كنم.
آموخته ام كه مرد بزرگ به خود سخت می گیرد مرد كوچك به دیگران.
آموخته ام كه دانش خود را به دیگران آموزش دهم و دانش دیگران را بیاموزم، بنا بر این علم خود را انفاق كرده ام و آنچه را نمی دانم  آموخته ام.
آموخته ام پیش از آنكه دوستم بدارند دوست بدارم.
آموخته ام همیشه فردی خوشبین باقی بمانم چرا كه زندگی و موهبت های آن را دوست دارم.
آموخته ام اگر چه از هر چیزی بهترینش را ندارم ولی از هرچیزی كه دارم بهترین را استفاده كنم.
آموخته ام لبخند ارزانترین راهی است كه می توان با آن نگاه را وسعت بخشید.
آموخته ام آنچه امروز در دل دارم ممكن است آرزوهای فردایم باشد.
آموخته ام زندگی مثل یك نقاشی است با این تفاوت كه در آن از پاك كردن خبری نیست.
آموخته ام كه هیچ روزی از امروز باارزشتر نیست.

(زندگی مثل یه دیكته ست كه هی غلط می نویسی و هی پاك می كنی غافل از آنكه اجل می یاد و داد می زنه برگه ها بالا)نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 مهر 1388 توسط NePtoN