تبلیغات
گچساران شهر من - ۱۵درس زندگی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
گچساران شهر من
GACH30TY.CO.CC

 

 

1.       من آموخته ام که دراولین دیدار٬اگرچیزی برای عرضه داشته باشیم٬بخشیدن بهترازگرفتن است .

 

2.       من آموخته ام که بهترین روش برای آموختن ازدیگران به هنگام ملاقات باانها خالی کردن نفس خود در بدو امراست.

 

3.       من آموخته ام  که کسانی که یک ویژگیشان رابه رخ دیگران میکشند٬معولا ازچیزکمتری برخورداراند.

 

4.       من آموخته ام که لذتی که در بخشش است درانتقام نیست.

 

5.       من آموخته ام که تعارض میتوانداولین گام برای دستیابی به تفاهم باشد.

 

6.       من آموخته ام که بزرگترین درمان برای استرس افراد٬نشان دادن یک تصویر از زمین٬ازفضااست.

 

7.       من آموخته ام که متضادعشق نفرت نیست٬بلکه بی علاقگی(نداشتن علاقه) است.

 

8.       من آموخته ام که روحیات واخلاقیات هرکس مخصوص به خودش است٬ازاین روهمیشه آن را بادیگران سهیم نمیشود.

 

9.       من آموخته ام که یک کرم غرق درکثافت٬لاجرم می اندیشدکه تمام جهان کثیف است واینکه گاهی اوقات٬مردم شبیه آن کرم می اندیشند.

 

10.   من آموخته ام که جاده ای که درآن تردد کم است٬معمولا جاده ای باواضح ترین علامت هاست.

 

11.   من آموخته ام که نگرش هایی که بادیگران درمیان میگذاریم٬میتوانندبه طوریکسان زندگی یا مرگ رابرای آنهابه ارمغان بیاورند.

 

12.   من آموخته ام که گناه مربوط به زمان گذشته واظطراب مربوط به زمان آینده است وهرشخصی میتواندیک زندگی کاملاخوب رادرزمان حال پیریزی کند. 

 

13.   من آموخته ام که زیباترین نغمه در جهان٬موسیقی صدای انسانی است که واقعیت تنهایی رادر روزخدا درفضا میپراکند.

 

14.   من آموخته ام که همیشه نمیتوانم شرایطی راکه با آن مواجه میشوم انتخاب کنم٬اماهمیشه میتوانم انتخاب کنم که چگونه نسبت به شرایط عکس العمل نشان دهم.

 

15.   من آموخته ام که ثروت واقعی دررضایت شخص نهفته است. 

 
نوشته شده در تاریخ جمعه 28 آبان 1389 توسط NePtoN